20. AMFO Trenčianskeho kraja 2016

Krajská postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie

tnos

 

Propozície

Realizátor a organizačný garant krajského kola súťaže

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Kontakt

Mgr. Janka Masárová
Trenčianske osvetové stredisko, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
tel.: 032/6555 323
e-mail: janka.masarova@tnos.tsk.skwww.tnos.sk

 

Miesto konania výstavy

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

 

Časový harmonogram súťaže

Uzávierka krajskej súťaže: 22. apríl 2016
Termín vernisáže krajskej výstavy a odborného seminára: 2. jún 2016
Trvanie krajskej výstavy: 2. jún – 1. júl 2016
Vrátenie fotografií, ktoré nebudú nominované do celoslovenskej súťaže: júl – august 2016

 

Kategorizácia súťaže

Súťaž sa rozdeľuje na:
I.   skupina: autori do 16 rokov   (nar. po 6. 11. 2000),
II.  skupina: autori do 21 rokov   (nar. po 6. 11. 1995),
III. skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia).

I.   skupina súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia

II.  skupina súťaží v kategóriách:  čiernobiela fotografia, farebná fotografia

III. skupina súťaží v kategóriách:  čiernobiela fotografia, farebná fotografia

Multimediálna prezentácia

Pre túto kategóriu platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa môžu autori všetkých vekových skupín. Príspevky sa budú hodnotiť bez rozlíšenia veku.

 

Hodnotenie súťaže

Usporiadateľ krajského kola súťaže vymenuje na objektívne hodnotenie súťažných diel odbornú porotu, zloženú z odborníkov z radov aktívnych fotografov, teoretikov, publicistov a pedagógov odborných škôl.

Usporiadateľ súťaže udelí diplomy a ceny za 1., 2. a 3. miesto a maximálne 3 čestné uznania na základe návrhu odbornej poroty tak, aby udelenie cien zodpovedalo umeleckému hodnoteniu v jednotlivých vekových skupinách i v jednotlivých kategóriách, ako aj celkovej úrovni súťaže. Odborná porota môže niektoré miesta neudeliť alebo udeliť viacnásobne, okrem 1. miesta, ktoré môže udeliť maximálne jedno v každej vekovej skupine a v každej kategórii.
Neprevzaté ceny autorom nezasielame. Je možné vyzdvihnúť si ich u usporiadateľa do pol roka po podujatí.

Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu celoštátneho kola a do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie.

Celoštátne kolo súťaže a výstavu organizuje s odbornou garanciou Národného osvetového centra vybraná regionálna inštitúcia alebo subjekt s finančnou podporou z Fondu na podporu umenia v spolupráci s ďalšími celoštátnymi, krajskými a miestnymi inštitúciami začiatkom novembra (4. – 6. novembra 2016 – otvorenie výstavy, seminár a tvorivá dielňa) a celý november 2016 bude sprístupnená výstava ocenených a vybraných fotografií.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a usporiadateľom súťaže AMFO je
Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava, www.nocka.sk

 

Podmienky účasti na súťaži

 1. AMFO je súťaž v autorskej tvorbe fotografií alebo multimediálnych prezentácií vytvorených v amatérskych podmienkach, pre vlastnú potrebu, nie na komerčné a propagačné účely.
 2. Podmienkou účasti jednotlivcov i kolektívov je predloženie autorskej fotografie alebo multimediálnej prezentácie, zodpovedajúcej základným kritériám tvorby a vnímania fotografie.
 3. Limit pre prihlásenie jednotlivých diel je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielej fotografie, 5 fotografií v kategórii farebnej fotografie a 3 multimediálne prezentácie (maximálne do troch minút) od jedného autora.
 4. Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografiami a multimediálnymi prezentáciami.
 5. O prihlásení fotografie do skupiny a kategórie rozhoduje autor, v sporných prípadoch môže o správnom zaradení rozhodnúť porota.
 6. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku tejto súťaže, t. j. nemožno prihlásiť fotografiu alebo multimediálnu prezentáciu, ktorá už na AMFO súťažila v minulosti. Nie je možné prihlásiť ani diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu.
 7. Ukážky z multimediálnych prezentácií alebo jednotlivé súťažné fotografie môže organizátor so súhlasom autora použiť na propagáciu podujatia bez nároku na honorár.
 8. Každý autor má právo byť včas informovaný organizátorom príslušného kola súťaže o výsledkoch súťaže. Ak je to uvedené v podmienkach jednotlivých kôl súťaže, má právo na bezplatné získanie jedného výtlačku katalógu súťaže.
 9. Autori do 18 rokov sa na seminári, tvorivej dielni alebo vernisáži celoštátneho kola súťaže AMFO osobne zúčastňujú v sprievode rodiča alebo pedagóga; účastníci nad 16 rokov bez dospelého sprievodu musia predložiť písomný súhlas rodičov o účasti na podujatí.
 10. Vďaka zaradeniu súťaže AMFO do systému súťaží Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii C sú účastníci súťaže – žiaci a študenti základných a stredných škôl aj s pedagogickým sprievodom – oprávnení zúčastniť sa na podujatí (vyhodnotení jednotlivých kôl súťaže) aj v čase vyučovania, pričom ich neúčasť na vyučovaní bude ospravedlnená.

 

Technické podmienky

 1. Formát: Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm) a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm.
 2. Pre kategóriu multimediálnych prezentácií – fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je pre nosič DVD odporučený formát DVD-VIDEO, pre nosič USB kľúč a pre dátové úložiská (Uschovna, WeTransfer a i.) odporúčame formát súborov s príponou „mp4„ (kontajner), rozlíšenie max. rozsahu HDTV 1080i (1920×1080 bodov). Prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC.
 3. Práce, ktoré nesplnia technické podmienky, nebudú do celoštátneho kola súťaže prijaté.
 4. Identifikačné údaje: Na rube každej fotografie musí byť uvedené: meno, priezvisko, adresa a vek autora, e-mailová adresa, telefónne číslo, názov fotografie, rok jej vzniku, súťažná skupina a kategória, sídlo regionálneho osvetového strediska. Informácie nesmú byť na prednej strane fotografie. Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný air track mat nosič musí byť označený menom autora a názvom prezentácie. V prípade neoznačenia fotografií a nosičov nebudú do súťaže prijaté.
 5. K súťažným prácam je potrebné priložiť čitateľne a dôsledne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdiť podpisom.

 

Ďalšie informácie a prihlášku nájdete v prílohe na stiahnutie.

20. AMFO Trencianskeho kraja 2016_Propozicie

pridal: