Stanovy občianskeho združenia Fotoklub FÉNIX

Občianske združenie Fotoklub FÉNIX /ďalej len fotoklub / je samostatným dobrovoľným združením bez vekového obmedzenia zameraným na  umeleckú, kultúrnu a spoločenskú činnosť v oblasti fotografickej činnosti, propagáciu a rozvoj fotografie a kultúry v regióne stredného Považia.

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Fotoklub je dobrovoľné záujmové  združenie fotografov a ostatných občanov, ktorí majú záujem pracovať v tejto oblasti a podieľať sa na rozvoji mesta a celého regiónu stredného Považia. Združenie je založené v zmysle zákona číslo 83/1990 Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Názov, sídlo, pôsobnosť:

 1. Názov združenia: Fotoklub FÉNIX s právnou subjektivitou
 2. Sídlo združenia: Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica
 3. Kontaktná adresa: Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica
 4. Pôsobnosť združenia: mesto Považská Bystrica a stredné Považie
Článok II.
Poslanie, cieľ a činnosť fotoklubu

Poslaním Fotoklubu  je spoločensko-kultúrne vyžitie občanov a ich kvalitatívny a relaxačný oddych prostredníctvom fotografovania.

Cieľom  Fotoklubu:

 • združovať aktívnych tvorivých fotografov a záujemcov o fotografickú tvorbu,
  napomáhať rozvoju fotografickej tvorby, rozširovanie jej vplyvu na estetické cítenie verejnosti,
 • usporadúvanie výstav vlastných členov a organizovanie fotografických výstav iných subjektov,
 • podporovať mimopracovnú fotografickú aktivitu a záujem o túto tvorbu s dôrazom na jej rozvoj a propagáciu
 • spolupracovať so štátnymi inštitúciami a občianskymi združeniami, ktoré vyvíjajú aktivity rovnakého a príbuzného zamerania, realizovať s týmito inštitúciami spoločné projekty
 • podieľať sa  na propagácii cestovného ruchu z dôvodu rozvoja mesta a jeho okolia.
Článok III.
Členské záležitosti fotoklubu
 1. Členstvo vo fotoklube je dobrovoľné.
 2. Členstvo môže byť individuálne, kolektívne a čestné.
 3. Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 15 rokov. Osoby mladšie ako 15 rokov musia mať súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu. Členom sa môžu stať aj právnické osoby.
 4. Prijatie za člena:
  a/ za riadneho člena môže byť prijatý občan, dieťa, právnická osoba, ktorí prejavia záujem o členstvo, súhlasia s poslaním, cieľom a stanovami fotoklubu
  b/ o prijatí člena rozhoduje Rada fotoklubu  na základe písomnej prihlášky, uhradení stanoveného ročného členského príspevku.
 5. Čestným členom môže byť občan, ktorý sa mimoriadnou mierou zaslúžil o kultúrny rozvoj mesta Považská Bystrica alebo regiónu stredného Považia. Udelenie čestného členstva schvaľuje Rada fotoklubu
 6. Členstvo zaniká:
  a) vystúpením z fotoklubu  / písomnou formou /
  b) neuhradením členského príspevku do troch mesiacov od stanovenej lehoty
  c) vylúčením člena pre nesplnenie členských povinností a porušenia Stanov fotoklubu, o vylúčení rozhoduje Konferencia združenia na návrh Rady združenia. Až do rozhodnutia konferencie je Radou združenia členstvo pozastavené / článok III. ods.7/.
  d) zánikom fotoklubu
  e) úmrtím člena
 7. Pozastavenie členstva:
  a/ na vlastnú žiadosť člena
  b/ rozhodnutím Rady fotoklubu
Článok IV.
Práva a povinnosti členov fotoklubu
 1. práva členov
  zúčastňovať sa všetkých aktivít združenia
  a) využívať výhody a služby plynúce z členstva v združení
  b) voliť a byť volený, pričom právo voliť majú členovia na 16 rokov
  c) predkladať svoje návrhy, podnety, pripomienky a sťažnosti
  d) kedykoľvek ukončiť členstvo v združení na základe písomného oznámenia,
  e) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,
  f) v rámci tvorivého dialógu s ostatnými členmi slobodne vyjadriť svoj fotografický názor na princípe rovnocennosti všetkých členov,
  g) byť odborne informovaný, mať možnosť využiť kolektívnu ,organizačnú
  výpomoc a publicistickú propagáciu, literatúru a materiálne vybavenie
  patriace  združeniu,
  h) z rozpočtu finančných prostriedkov fotoklubu preplatiť každému členovi
  združenia náklady na účasť vo fotografických súťažiach v rámci Slovenskej
  republiky po odsúhlasení väčšinou členov na  členskej schôdzi združenia.
 2. povinnosti členov
  a) dodržiavať stanovy fotoklubu,
  b) pomáhať pri plnení cieľov fotoklubu a aktívne sa podieľať na jeho práci, organizačnom zabezpečení podujatí a inštalácií výstav,
  c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom  združenia,
  d) zúčastniť sa každoročnej klubovej výstavy predložením min. jednej fotografie, ktorá bude schválená členskou schôdzou združenia,
  e) v priebehu roka predložiť minimálne 5 fotografií 20×30 cm -okrem prác určených na klubovú výstavu,
  f) zaplatiť každoročne členský príspevok, ktorý je nenávratný,
  g) vlastnou fotografickou aktivitou zvyšovať svoju tvorivú, estetickú, etickú, umeleckú a technickú úroveň.
 3. Zánik členstva
  a) vystúpením- členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z fotoklubu
  b) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
  c) zánikom fotoklubu,
  d) vyškrtnutím zo zoznamu členov z dôvodu nečinnosti člena,
  e) vylúčením, ak člen opätovne a napriek upozorneniu porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje najvyšší orgán Fotoklubu, t.j. Konferencia  a to verejným hlasovaním. Proti rozhodnutiu o vylúčení má člen právo podať odvolanie na najvyšší orgán fotoklubu.
Článok V.
Orgány fotoklubu
Fotoklub je dobrovoľné neziskové občianske  / záujmové / združenie s právnou subjektivitou.
Orgány fotoklubu tvoria:
 1. Najvyšším orgánom fotoklubu je Konferencia fotoklubu
 2. Výkonný orgán – Rada fotoklubu
 3. Štatutárny zástupca – predseda
 4. Kontrolná a revízna komisia
Konferencia fotoklubu:
 • je najvyšším orgánom fotoklubu ktorý riadi a organizačne zabezpečuje činnosť a tvoria ho všetci členovia fotoklubu
 • jej zasadnutie zvoláva Rada fotoklubu priamo minimálne 1x za rok, mimoriadne požiadaním 2/3 členov fotoklubu
 • prerokúva všetky základné otázky činnosti
 • rozhoduje o vzniku, názve a symbolike, ako aj o zániku
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky v nich
 • schvaľuje plán činnosti a rozpočet, výročnú správu, revíznu správu
 • určuje výšku členského príspevku
 • volí Radu fotoklubu, štatutárneho zástupcu a revíznu komisiu
 • je oprávnená zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie Rady, ak je v rozpore s predpismi a stanovami a je v protiklade so záujmami združenia
 • Konferencia  fotoklubu je uznášaniaschopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov
 • na platnosť prijatých uznesení konferencie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov združenia, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu
Rada fotoklubu:
 • riadi činnosť fotoklubu medzi jednotlivými konferenciami v súlade so stanovami
 • zodpovedá sa Konferencii fotoklubu
 • rada pozostáva z: predsedu, podpredsedu, hospodára, ďalších  funkcií podľa potrieb a rozsahu činnosti fotoklubu
Predseda fotoklubu:
 • Stará sa o činnosť fotoklubu, zastupuje ho na rokovaniach s organizáciami a inštitúciami, riadi a koordinuje činnosť na získanie finančných prostriedkov z projektov, sponzorstva, darov, prípadne z ďalších zdrojov
 • Predseda fotoklubu, volený Konferenciou fotoklubu na funkčné obdobie 3 roky, je Štatutárnym zástupcom s právom konať a podpisovať v mene fotoklubu .
Kontrolná a revízna komisia
 • Vykonáva revíziu činnosti a hospodárenia fotoklubu. O výsledkoch revízie podáva správu Rade fotoklubu a Konferencii fotoklubu. Predseda komisie sa zúčastňuje na schôdzi Rady fotoklubu s poradným hlasom.
Článok VI.
Hospodárenie fotoklubu
 1. Finančné príspevky pre činnosť fotoklubu tvoria:
  a/ pravidelné a dobrovoľné príspevky členov klubu
  b/ príspevky a dary, dotácie, granty od fyzických a právnických osôb
  c/ príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov klubu, z obchodnej činnosti
 2. Hospodárenie sa uskutočňuje v súlade s platnými zákonmi a finančnými predpismi podľa schváleného plánu činnosti a rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Rada fotoklubu.
 3. Správu o hospodárení podáva hospodár Rady fotoklubu podľa potreby, pravidelne na konferenciach združenia.
Článok VII.
Evidencia členov
Základným evidenčným dokladom je evidenčná karta. Evidenciu zakladá, vedie a zodpovedá za ňu predseda fotoklubu.

Článok VIII.
Zánik fotoklubu
 1. Dobrovoľné rozpustenie, o ktorom rozhoduje Konferencia fotoklubu
  - konferencia menuje likvidátora /likvidačnú komisiu / . Členmi sú členovia revíznej   komisie doplnenej o dvoch riadnych členov fotoklubu, ktorí nesmú byť členmi Rady fotoklubu
  - likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Konferencie fotoklubu
 2. právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení.
Článok IX.
Majetkové vysporiadanie
 • Konferencia fotoklubu rozhodne o zániku fotoklubu a vytvorí komisiu pre vysporiadanie majetku / likvidačnú komisiu /. Členmi sú členovia revíznej komisie doplnenej o dvoch riadnych členov združenia, ktoré nesmú byť členmi Rady fotoklubu. Táto komisia vykonáva majetkoprávne  vysporiadanie.
 • Zostatok majetku sa v prípade likvidácie použije na vyrovnanie všetkých dlhov a záväzkov, prípadne na verejnoprospešné a charitatívne účely, a to podľa upresnenia Rady fotoklubu.
 • Ukončenie likvidácie oznámi likvidačná komisia do 15 dní na Ministerstvo vnútra SR.
Článok X.
Záverečné ustanovenie
 1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR
 2. Stanovy združenia sú v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb.z. o občianskych združeniach