PETZVALOV MAPOVÝ OKRUH FOTOKLUBOV
Štatút súťaže

1. Petzvalov mapový okruh fotoklubov (ďalej len PMOF) je dobrovoľná záujmová súťaž fotoklubov na Slovensku, ktorej cieľom je vytvoriť podmienky pre vzájomnú konfrontáciu tvorby fotografov – členov fotoklubov, oboznamovať sa navzájom s vlastnou tvorbou v oblasti výtvarnej a technickej a vytvoriť ďalší priestor pre kolektívnu a individuálnu prezentáciu tvorby.

2. Súťaže PMOF sa môže zúčastniť každý fotoklub na Slovensku za podmienok dodržania tohto štatútu. Optimálny počet zúčastnených fotoklubov v jednom ročníku je 15. Každý zúčastnený fotoklub zašle usporiadateľovi ročníka spolu so súťažnou kolekciou aj 10 € ako vstupný a manipulačný poplatok.

3. Fotoklub sa zúčastňuje súťaže vlastnou kolekciou fotografií čiernobielych alebo farebných v počte 15 ks formátu:

  • Dlhšia strana 38 – 45 cm, kratšia max. 30 cm;
  • Panoráma šírka max. 45 cm;
  • Štvorec 30 x 30 cm.

Pasparty nie sú povolené, rámiky fotografie môžu mať, pri zachovaní vyššie uvedených rozmerov samotnej fotografie (t.j. rámik sa nezapočítava do rozmeru fotografie).

Prípustné sú aj seriály s maximálnym počtom 3 fotografie, pričom limit 15 fotografií v kolekcii sa nezvyšuje a každá fotografia seriálu sa hodnotí samostatne.

Minimálny počet autorov jedného fotoklubu zastúpených v súťažnej kolekcii je 3 (traja), maximálny počet fotografií od jedného autora je 5 (päť).

Súťažná kolekcia musí byť doplnená zoznamom autorov s názvami fotografií a adresou mapového referenta, resp. predsedu fotoklubu. Každá fotografia na zadnej strane musí mať poradové číslo (1 až 15), názov fotoklubu, meno autora a názov fotografie.

Kolekcie sa odosielajú v tvrdých obaloch zabezpečené proti poškodeniu na adresy mapových referentov poštou, poistené čiastkou minimálne 66,40 €.

4. Fotografie sa hodnotia na hodnotiacich lístkoch celými bodmi v rozsahu od 1 do 10 bodov, pričom najlepšie hodnotená fotografia získava najviac bodov. Nula bodov obdrží fotografia, ktorá už bola zaradená v súťažnej kolekcii PMOF predchádzajúcich ročníkov, alebo ktorá nezodpovedá podmienkam štatútu (bod č. 3). Každá fotografia sa hodnotí samostatne (aj v seriáli). Celá kolekcia a vybrané tri fotografie sa hodnotia aj slovne na zadnej strane hodnotiaceho lístka. Jeden hodnotiaci lístok sa posiela do 7 dní po hodnotení organizátorovi PMOF, jeden si ponecháva fotoklub pre vlastnú evidenciu.Konečné poradie fotoklubov určuje súčet umiestnení (nižší súčet umiestnení dáva vyššie poradie), v prípade rovnosti umiestnenia rozhoduje vyšší počet získaných bodov. Poradie fotografií určuje súčet bodov (väčší súčet dáva vyššie umiestnenie).

5. Organizátorom priebehu súťaže PMOF je Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, Bystrický rad 1. Usporiadateľom záverečného vyhodnotenia súťaže PMOF je dobrovoľne prihlásený fotoklub určený na záverečnom vyhodnotení prechádzajúceho ročníka, pričom sa doporučuje postupne vystriedať všetky zúčastnené fotokluby.

6. Súťaž sa vyhlasuje a organizuje každý rok so zahájením od 1. januára bežného roka a ukončením záverečným vyhodnotením do 30. októbra bežného roka. Termín od 1.11. do 31.12. slúži na prípravu ďalšieho ročníka PMOF. Uzávierka zaslania súťažnej kolekcie pre nasledujúci ročník je do 30. novembra prechádzajúceho roka.

7. Organizátor súťaže zabezpečí: sumarizáciu súťažných kolekcií a príslušnú administratívno-technickú agendu, potrebný počet hodnotiacich lístkov, prvé rozoslanie súťažných kolekcií zúčastneným fotoklubom, spracovanie výsledkov do 30.8. a odoslanie výsledkov súťaže usporiadateľovi záverečného vyhodnotenia do 15.9. bežného roka.Do termínu záverečného vyhodnotenia organizátor poskytne výsledky súťaže pre TASR, NOC Bratislava a ZSF Ružomberok.

8. Usporiadateľ záverečného vyhodnotenia zabezpečí: výstavu vybraných fotografií z celého súboru príslušného ročníka PMOF podľa svojich možností s tým, že na výstave bude zastúpený každý zúčastnený fotoklub. Pripraví program záverečného vyhodnotenia a pre dokumentáciu PMOF zabezpečí katalóg v rozsahu podľa svojich možností.Spracuje zápis zo záverečného vyhodnotenia PMOF a odošle ho všetkým zúčastneným fotoklubom v príslušnom ročníku. Záverečného vyhodnotenia sa zúčastňujú zástupcovia fotoklubov na vlastné náklady.

9. Každý zúčastnený fotoklub má právo na zapožičanie celého výstavného súboru prezentovaného na záverečnom vyhodnotení za účelom vystavenia vo svojom meste.

10. Z každého ročníka PMOF bude uložených do archívu PMOF prvých päť fotografií z celkového poradia a po jednej najlepšie hodnotenej fotografii z každého fotoklubu. Tieto fotografie môžu byť použité ako súborná retrospektívna výstava účastníkov PMOF a na propagačné účely PMOF pri zachovaní autorských práv. Reprodukcie na priamu propagáciu PMOF nebudú honorované.Správu archívu vykonáva organizátor PMOF.

11. V prípade odstúpenia niektorého fotoklubu zo súťaže môže ho nahradiť iný fotoklub na návrh niektorého z účastníkov PMOF po odsúhlasení nadpolovičnou väčšinou zúčastnených fotoklubov. Vybavením tejto agendy je splnomocnený organizátor PMOF.V prípade, že ktorýkoľvek člen PMOF bude pasívny a 3x za sebou sa nezúčastní na záverečnom vyhodnotení súťaže, bude v budúcnosti z ďalšieho pôsobenia v PMOF vylúčený.

Tento štatút bol zostavený zástupcami fotoklubov na stretnutí dňa 17.9.1994 v Bratislave a doplnený a schválený zástupcami fotoklubov na záverečnom vyhodnotení PMOF 22.9.1995 vo Zvolene, 19.10.1996 v Nových Zámkoch, 11.10.1997 v Martine, 24.10.1998 v Trenčíne a 10.11.2012 v Brezne.

V Brezne, 10.11.2012